Zin om een project te starten? Wij wel!
NEEM CONTACT OP!

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van JMD Web (hierna te noemen “JMD”), een onderneming met adres Vermeulenstraat 138, Utrecht. JMD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09183361.

algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die JMD voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen JMDen de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die JMD voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen JMDen de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Koop op afstand: een overeenkomst die tussen JMDen de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen JMD en de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen JMDen de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JMD, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door JMD tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van JMD zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 2. JMD kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. <li">Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is JMDdaaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzijJMDanders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van JMD.

 1. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). JMDis niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 2. Op het moment dat JMDvan de Wederpartijeen opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat JMD feitelijk begint met de uitvoering.
 3. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

De Overeenkomst wordt door JMD naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. JMD bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. JMD is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. JMD is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft JMD het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is JMD niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt JMDde Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JMD zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht JMDde Wederpartij hierover van te voren in.
 3. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal JMDdaarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal JMDproberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 4. JMDzal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JMDkunnen worden toegerekend.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen wederpartij

De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan JMDaangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvande Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijnvoor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dientde WederpartijJMDtoegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 2. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 3. JMD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JMDis uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JMD kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
 5. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor JMD onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 6. Indien door JMDof door JMD ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartijkosteloos zorg voor de in redelijkheidgewenste faciliteiten.
 7. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft JMDhet recht de uitvoering van de Overeenkomstop te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens degebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen

Testen en controle

 1. Het testen en controleren van het Product is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van JMD en de Wederpartij. Na het testen, de controle en de goedkeuring van de Wederpartij wordt het Product opgeleverd.
 2. De Wederpartij dient het Product op het moment van aflevering te controleren en feedback te geven. Het aantal feedback rondes dat bij de prijs of het tarief is inbegrepen, is 1 ronde. Hiervoor zullen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht.
 3. Indien de Wederpartij hierna nog feedback verschaft, wordt dit aangemerkt als meerwerk.

Dataverkeer

Indien de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat, heeft JMD het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

Inhoud

 1. JMDis niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij.
 2. JMDheeft het recht de website, applicatie of ander materiaal en/of accountsop non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
 3. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 4. discrimineert;
 5. illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
 6. in strijd is met wetgeving;
 7. gehackt is of wordt gehackt.
 8. JMD is nooit aansprakelijk voor de schade doordat de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij JMDop de hoogte van was deze inhoud.

Malware en/of virussen

 1. De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.
 2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accountsheeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.
 3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accountsplaatst, heeft JMDhet recht de Overeenkomst te beëindigen en de hetgeen met de malware en/of virus buiten werking te stellen.

Domeinnaamregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. JMDis niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 3. De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 4. JMDis nooit aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en de domeinnaam.

Risico-overgang

 1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten aan de Wederpartij als Consument voor rekening en risico van JMD.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Consument over op het moment waarop Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
 3. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van JMD.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door JMD aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van JMD.
 4. Van alle bijkomende kosten zal JMD tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien JMD bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is JMD gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval JMD voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 8. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JMD rustende verplichting ingevolge de wet;
 9. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 10. JMD alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
 11. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door JMD aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. JMD zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen dagen na de datum van de betreffendefactuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een jaar.
 5. De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de domeinnaamregistratie.
 6. JMDen de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 7. Tenzij anders overeengekomen, dient er een aanbetaling gedaan te worden van 30% op de totale kosten na de eerste opzet van de website. De website komt in beginsel op een tijdelijke plaats op het internet te staan. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 9. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 10. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 11. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 12. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 13. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JMD, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €250 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 14. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JMD, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 15. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft JMDpas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat JMD de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 16. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van JMD en de verplichtingen van de Wederpartij jegens JMD onmiddellijk opeisbaar.
 17. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Koop op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft JMD het recht de Wederpartij totvooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen nade ontvangst van de door de JMD geleverde Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen, indien JMD het Product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen eenafwijkende leveringstermijn zijn overeengekomen.
 6. Indien JMD niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeftverstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door JMD geleverde Producten of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien JMD in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de JMDgeplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 8. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugzendt, dient de Wederpartij de Producten in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 9. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de Producten binnen 14 kalenderdagen terug te zenden, omdat de Wederpartij JMD heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.
 10. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort JMD uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 11. Indien de Producten niet leverbaar zijn, stelt JMD de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort JMD uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien JMDen de Wederpartij overeenkomen dat een Product van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van JMD. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 12. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 13. onroerende goederen;
 14. financiële diensten;
 15. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 16. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 17. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 18. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JMD geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 19. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 20. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 21. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 22. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 23. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 24. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 25. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft JMDhet recht de Wederpartij totvooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertienkalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de JMD geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien JMD met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra JMD de Dienst volledig heeft verricht.
 6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort JMDuiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 7. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 8. onroerende goederen;
 9. financiële diensten;
 10. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 11. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 13. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JMD geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 14. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 15. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 16. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 17. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 18. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 19. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 20. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door JMDaan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens, indien de Wederpartij handelt als Bedrijf, binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Reclames

 1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst beantwoord.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan JMDgemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 4. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan JMDgemeld te worden.
 5. Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan JMD gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Garanties

 1. JMDgarandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. JMD garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. JMDgarandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal JMDnadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.
 6. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat JMDin voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JMDgeen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechtsindicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. JMDis niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van JMD.
 3. Indien JMDgegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan JMD heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat JMDna het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij JMDeen termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat JMDzijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien JMDbinnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Onderhoud

 1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhouds- en/of hostingsovereenkomst afsluiten. JMDzal hiervoor aparte prijzen en/of tarieven hanteren.
 2. Zowel de Wederpartij als JMDhebben het recht de onderhouds- en/of hostingsovereenkomst op te zeggen. De onderhouds- en/of hostingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden dient schriftelijk te geschieden.
 3. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruit betaald te worden.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan JMDof de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JMD geen invloed kan uitoefenen en waardoor JMD niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van JMD wordt in ieder geval verstaan:
 4. stakingen;
 5. storingen in het verkeer;
 6. overheidsmaatregelen die JMDverhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 7. relletjes, oproer, oorlog;
 8. verkeersbelemmeringen;
 9. gebrek aan arbeidskrachten;
 10. extreme weersomstandigheden;
 11. brand;
 12. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
 13. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door JMD in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
 4. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 5. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
 6. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
 7. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
 8. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JMD op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien JMD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. JMD behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. JMD is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van JMD, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan JMD uitkeert of tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €1000, indien het factuurbedrag hoger dan € 1000
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
 4. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JMD aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JMD toegerekend kunnen worden; of
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 6. JMDis nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schadewegens door JMD gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 7. JMD is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 8. JMD is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 9. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door JMD voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en JMD is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 10. JMD is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens JMD, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebbenverkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij ismedegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij dievertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doelwaarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JMDgehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechteraangewezen derden mede te verstrekken, en JMD zich ter zake niet kanberoepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaanrecht van verschoning, dan is JMD niet gehouden tot schadevergoeding ofschadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is JMD bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart JMD voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door JMD of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de WederpartijJMD,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen,programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij JMDof diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van JMD of diens licentiegevers bevat.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheidmet betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JMD.
 5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in het opgeleverde IE materiaal, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van het IE materiaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Onder fouten wordt verstaan, het niet voldoen aan de op door JMD schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Wederpartij is gehouden fouten onverwijld kenbaar te maken aan JMD.
 7. Het is JMDtoegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien JMDdoor middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van JMD.
 9. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €2000per inbreuk makende handeling betalen aan JMD, onverminderd het recht van JMDom haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 10. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indiende Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van JMD voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 11. JMDdraagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van JMDen/of anders overeengekomen. Echter,JMDdraagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij dient belangrijke informatie tevens zelf te waarborgen.
 12. Al het door JMD ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door JMDvoor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

 1. JMD respecteert de privacy van de Wederpartij. JMDbehandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert JMD passende beveiligingsmaatregelen.
 2. JMD gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van JMD.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens JMD en/ofjegens de door JMD eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens JMD en/of de door JMD eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van JMD te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. JMDis gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van JMD geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. JMD zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar JMD is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden,en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen JMD en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.